CRD Property Broker

Agentie imobiliara

Cautare dupa Nume,

zona,etc.

Pret de la € la €

Cautare avansata

LEGEA NR. 1 DIN 2000 PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AGRICOLE SI CELOR FORESTIERE, SOLICITATE POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991 SI ALE LEGII NR. 169/1997

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 169/1997 si republicata*), li se stabileste dreptul de proprietate în conditiile prevazute de prezenta lege.


*) Legea nr. 18/1991 a fost republicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere.
(2) Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, raman valabile fara nici o alta confirmare.

Art. 3. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa în cooperativa agricola de productie sau preluata în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, se face integral în localitatile în care exista suprafete de teren agricol constituite ca rezerva la dispozitia comisiei, potrivit art. 18 din aceeasi lege.
(2) În cazul în care în localitate nu exista suprafete de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în conditiile alin. (1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face si din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a orasului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si, dupa caz, în situatiile în care prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile se constata nulitatea absoluta a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole care trec în proprietatea privata a statului în baza unor astfel de hotarari.
(3) În situatia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în conditiile alin. (2), se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.
(4) Despagubirile se vor acorda începand cu suprafetele cele mai mici care nu pot fi retrocedate.

Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice, care au trecut în proprietatea statului în mod abuziv si se gasesc incluse în diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, se restituie, în conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar în situatia în care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate. În localitatile în care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, în conditiile legii.
(2) În cazul în care lucrarile pentru care suprafata de teren a fost expropriata nu au fost executate sau se afla în stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.


Art. 5. - În cazul persoanelor fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, iar aceasta cota a depasit procentul de 5%, la reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta cota li se aplica, în mod corespunzator, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.
Art. 6. - (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti si municipale si cele judetene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
(2) Dispozitiile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, privind stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 51-59 din aceeasi lege se aplica în mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.
(3) În situatia în care anumite suprafete sunt revendicate de doi cetateni, dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, si cel de al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natura ambilor solicitanti. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natura terenul persoanei care detine actele de proprietate, iar cei care au fost împroprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din prezenta lege, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele în cauza au deja un titlu emis în conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(2) În cazul în care unor asemenea persoane nu li s-a emis înca nici un titlu de proprietate, se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafata rezultata atat din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991*), nemodificata, cat si din aplicarea prevederilor prezentei legi.
(3) Dispozitiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, raman aplicabile.
__________
*) Legea nr. 18/1991 a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991.


CAPITOLUL II

Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 8. - Persoanelor fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, li se restituie în natura suprafete cu destinatie agricola sau piscicola de aceeasi calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, în perimetrul acestor societati. Atribuirea efectiva a terenurilor se face în zona colinara pe vechile amplasamente, iar în zonele de campie pe vechile amplasamente daca nu sunt afectate exploatatiile agricole, proprietate publica si privata a statului, în unitatea lor.

Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, apartin domeniului public si raman în administrarea acestora.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite la data intrarii în vigoare a prezentei legi de unitatile de învatamant cu profil agricol sau silvic si care trec în administrarea acestora.
(3) Terenurile agricole proprietate de stat, care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul Academiei Romane, universitatilor si institutiilor de învatamant superior cu profil agricol, trec în proprietatea acestora.


Art. 10. - Persoanelor fizice carora li s-au stabilit drepturi de creanta la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992, li se restituie suprafetele de teren agricol.

Art. 11. - În toate cazurile societatile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricola, precum si regiile autonome si societatile nationale cu profil agricol vor achita, în mod obligatoriu, drepturile în natura sau de creanta stabilite si prevazute în Legea nr. 48/1994.

Art. 12. - (1) Consiliile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, împreuna cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere de constructii, sau în sole situate în imediata apropiere a localitatilor, asigurandu-se accesul la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista.
(2) În cazul în care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrari de hidroamelioratii, proprietarii pusi în posesie sunt obligati sa asigure accesul si folosinta comuna pentru toti proprietarii, la întreaga capacitate a acestora.
(3) Persoanele fizice si persoanele juridice, care au dreptul de acces si de folosinta comuna la lucrarile si instalatiile de hidroamelioratii, sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinta, sa nu afecteze starea de folosinta normala si sa contribuie, proportional, la întretinerea si reparatia acestor lucrari si instalatii. Toti utilizatorii raspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrarilor si instalatiilor în toate cazurile în care raspunderea nu poate fi individualizata.
(4) Procesul-verbal de delimitare, împreuna cu hotararea consiliului local vor fi supuse validarii comisiei judetene, care este obligata sa se pronunte în termen de 30 de zile de la primirea acestuia.
(5) Hotararea comisiei judetene si, respectiv, procesul-verbal de delimitare si planul de situatie vor fi transmise societatilor comerciale, institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, precum si comisiilor locale, pentru a fi luate în considerare la întocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea în posesie a titularilor, precum si la eliberarea titlurilor de proprietate.
(6) Împotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(7) Operatiunile prevazute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.


Art. 13. - Prefectul, în calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va întocmi si va înainta lunar Departamentului pentru Administratie Publica Locala un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de atragere a raspunderii pentru primarii care împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele si în conditiile stabilite de lege.


Art. 14. - (1) Persoanelor fizice care au încheiat contracte de locatiune, în conditiile prevazute la art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, li se restituie în natura suprafetele de teren agricol prevazute în acele contracte.
(2) Dispozitiile art. 12 din prezenta lege se aplica în mod corespunzator.

Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevazute la art. 37 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, carora li s-a stabilit calitatea de actionar, persoanelor fizice carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum si persoanelor fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
(2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile art. 8 din prezenta lege, numai daca li s-a reconstituit prin hotarare a comisiei judetene dreptul de proprietate pentru diferenta de peste 10 ha de proprietar deposedat, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

Art. 16. - (1) Persoanelor prevazute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, ale caror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 si al oricaror acte normative de expropriere, sau, dupa caz, mostenitorilor acestora li se reconstituie dreptul de proprietate în natura, în limita suprafetei de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate în patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole ori, dupa caz, aflate în administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, care îsi au sediul în localitatea sau în localitatile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului.
(2) În cazul în care terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate se afla în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, restituirea în natura se face din suprafetele de teren agricol care vor fi delimitate pentru productie din terenurile proprietate privata a statului, prin hotarare a Guvernului.

Art. 17. - În toate cazurile în care în patrimoniul unitatilor prevazute la art. 15 si 16 din prezenta lege nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata.

Art. 18. - (1) Terenurile agricole aflate în patrimoniul societatilor comerciale cu profil agricol si în administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, dupa restituirea în natura în conformitate cu dispozitiile art. 8 si ale art. 14-16 din prezenta lege, raman proprietate privata a statului.
(2) Terenurile agricole prevazute la alin. (1) raman în continuare în exploatarea societatilor comerciale pe actiuni si a regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol în patrimoniul carora se afla si se evidentiaza ca atare în cadastrul agricol.

Art. 19. - Creantele actionarilor si locatorilor, ce urmeaza a fi încasate în baza Legii nr. 46/1992 si a Legii nr. 48/1994, se platesc si din veniturile realizate de acele societati sau din fonduri speciale create în urma privatizarii societatilor comerciale agricole. Valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite actionarilor sau locatorilor, precum si altor persoane îndreptatite, în conformitate cu prezenta lege, se recupereaza de la acestia într-o perioada de maximum 10 ani.

Art. 20. - Prin lege speciala se stabilesc, pentru terenurile agricole ce constituie proprietate privata a statului, modalitatile de atribuire în folosinta ori în proprietatea familiilor tinere, specialistilor care lucreaza în agricultura din mediul rural, personalului didactic, veteranilor de razboi, prevazuti la art. V din Legea nr. 169/1997, sau altor categorii de persoane îndreptatite, potrivit legii, precum si familiilor fara pamant.

Art. 21. - Regimul juridic al terenurilor agricole, prevazut la art. 18 din prezenta lege, este aplicabil si societatilor comerciale care se constituie prin reorganizarea unor institute si statiuni de cercetare si productie agricola sau societatilor nationale care se constituie prin reorganizarea unor regii autonome cu profil agricol.

Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice prevazute la art. 8, art. 10 si art. 14-16 din prezenta lege, se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene, în conformitate si în conditiile prevazute la art. 12 si la art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, în regulamentul de aplicare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 23. - (1) Organele reprezentative ale unitatilor de cult, constituite pana la intrarea în vigoare a prezentei legi, dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bisericesc al cultului caruia îi apartin, astfel:
a) centre eparhiale, pana la 100 ha;
b) protoierii, pana la 50 ha;
c) manastiri si schituri, pana la 50 ha;
d) parohii si filii, pana la 10 ha.
(2) Pentru persoanele juridice, unitati de cult recunoscute de lege, din mediul rural si din mediul urban, prevazute la alin. (1), sunt si raman aplicabile, de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.
(3) Liceelor cu profil agricol sau silvic si institutiilor publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol pana la data intrarii în vigoare a prezentei legi, li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut în proprietate.
(4) În conditiile prezentei legi unitatile de învatamant preuniversitar dobandesc, prin reconstituire, suprafete de teren agricol în limita celor pe care le-au avut în proprietate. Unitatilor de învatamant preuniversitar care nu au detinut în proprietate terenuri agricole li se atribuie în folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha, din rezerva consiliilor locale.


CAPITOLUL III

Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 24. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata de un hectar de proprietar deposedat si cea avuta în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, dupa caz, mostenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, se face pe vechile amplasamente.
(2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente urmatoarele terenuri forestiere:
a) terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie;
b) terenurile pe care se afla sau sunt în curs de realizare constructii sau amenajari silvice, drumuri forestiere ori alte amenajari sau instalatii ori alte mijloace fixe;
c) terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale, de lunga durata, aflate sub observatia Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice;
d) rezervatiile forestiere de seminte de importanta deosebita, plantaje, plantatii-mama de butasi si arboreturile surse de seminte din specii valoroase, înscrise în catalogul national al materialelor de reproducere admise în culturile silvice;
e) rezervatiile stiintifice, padurile - monumente ale naturii si alte arii strict protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii;
f) padurile cu rol de protectie deosebita antierozionala si hidrologica;
g) terenurile defrisate total sau partial dupa data de 1 ianuarie 1990.
(3) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente.
(4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor, precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor vor delimita si vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care s-a reconstituit si s-a validat dreptul de proprietate, pe categorii de detinatori prevazute în prezenta lege, în conditiile reglementate la alin. (1)-(3). Trecerea efectiva a terenurilor în proprietatea privata se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi.
(5) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce vor constitui proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice de celelalte suprafete de terenuri.

Art. 25. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, în conditiile si cu procedura stabilite în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, în Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat*), si conform prezentei legi.
__________
*) Regulamentul a fost republicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993.

(2) Gospodarirea si exploatarea terenurilor forestiere, atribuite în conditiile art. 24 din prezenta lege, se fac în regim silvic, potrivit legii.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Daca nu a fost emis înca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier de pana la un hectar de autor, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si a prezentei legi.
(4) Dispozitiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si dispozitiile art. 6 din prezenta lege sunt si raman aplicabile.

Art. 26. - (1) Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, composesorate, obsti de mosneni în devalmasie, obsti razesesti nedivizate, paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorilor acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu mentiunea la titular: ``composesorat``, ``obste de mosneni``, ``obste de razesi``, ``paduri graniceresti``, alte asociatii si cu denumirea localitatii respective.
(2) Suprafata restituita formelor asociative nu poate depasi suprafata rezultata din aplicarea reformei agrare din anul 1921.
(3) Titlul de proprietate va fi însotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut composesoratului, obstii de mosneni, obstii de razesi etc., ce urmeaza a fi restituit, si de o anexa cuprinzand numele, prenumele si, cand este cazul, cota-parte ce i se cuvine fiecareia dintre persoanele prevazute la alin. (1), pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si în limitele prevazute în aceste acte.
(4) Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale, respectiv comisiile judetene, în a caror raza teritoriala sunt situate terenurile, potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 27. - Exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman în perioada anilor 1921-1940.


Art. 28. - (1) În vederea organizarii exploatarii terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la exploatarea lor, persoanele îndreptatite se vor constitui, în baza acestei legi, în formele asociative initiale de composesorat, paduri graniceresti, devalmasie de mosneni, obsti nedivizate de razesi etc.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei în a carei raza teritoriala sunt situate terenurile, pe baza certificarii dreptului de proprietate sau de mostenire de catre comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere.
(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o data cu cererea si cu certificatul eliberat de comisia locala, un statut autentificat de notarul public, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de exploatare a terenurilor forestiere, în conditiile legii, drepturile si obligatiile membrilor, raspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice.
(4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de exploatare în comun, constituite în conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege, dobandesc calitatea de persoana juridica. Hotararea judecatoreasca va fi înscrisa într-un registru special tinut de judecatorie.
(5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comuna, conform naturii acestora, raman în proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.

Art. 29. - (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de învatamant, indiferent de forma acesteia, în limita suprafetelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati.
(2) Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile, constituite pana la data intrarii în vigoare a prezentei legi, dobandesc, prin reconstituire, suprafete pana la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia îi apartin, recunoscut de lege, daca acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în judetul în care a fost constituita parohia, schitul sau manastirea.
(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depasi, cumulat, suprafata avuta în proprietate de fondul bisericesc în judetul în care s-a constituit parohia, schitul sau manastirea care depune cerere pentru reconstituire.
(4) Comunele, orasele si municipiile, care au detinut în proprietate terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni împadurite, redobandesc, la cerere, proprietatea acestora, în limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate în conditiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.
(5) În cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, orasului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va înmana primarului.


CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 30. - În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997, cetatenii romani au aceleasi drepturi, indiferent daca la data înregistrarii cererii aveau domiciliul în tara sau în strainatate.

Art. 31. - (1) Constructiile de orice fel, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 187/1945, se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.
(2) Constructiile de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii în proprietatea statului, se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.
(3) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri.

Art. 32. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, prevazute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, au obligatia sa depuna declaratia pe propria raspundere în legatura cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, detinute efectiv, în temeiul aceluiasi articol, în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
(2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, raman aplicabile.

Art. 33. - Persoanele fizice si persoanele juridice, care nu au depus in termenul prevazut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri si pot depune actele doveditoare in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 34. - Terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate in orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz.

Art. 35. - (1) Punerea in posesie a persoanelor indreptatite sa primeasca in proprietate terenuri forestiere, potrivit prezentei legi, se va face numai dupa crearea in teritoriu a structurilor de control si de aplicare a regimului silvic si numai dupa promulgarea legilor privind contraventiile silvice, regimul silvic si administrarea fondului forestier proprietate privata si de stat, precum si statutul personalului silvic.
(2) Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari pana la punerea in posesie in conditiile prevazute de prezenta lege.

Art. 36. - Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile.

Art. 37. - Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu au primit drept de proprietate in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991 li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar in toate celelalte cazuri contrare sunt aplicabile prevederile art. 17 din prezenta lege.

Art. 38. - Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente in conditiile prezentei legi, cu interzicerea transferarii lor de catre comisiile prevazute la art. 6 alin. (1) din prezenta lege.


Art. 39. - Prevederile art. 26-28 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si in cazul terenurilor agricole, pasunilor si fanetelor ce au apartinut formelor asociative care au detinut astfel de terenuri.


Art. 40. - Pentru toate terenurile agricole si forestiere solicitate prin cereri intemeiate, aprobate de organele competente, inregistrate in termenele si cu procedura prevazute de Legea nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 169/1997, care nu au putut fi retrocedate, precum si in situatiile in care fostii proprietari au optat pentru despagubiri, Guvernul va stabili prin hotarare modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. 41. - Guvernul va modifica si va completa, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Aceasta reproducere este conforma cu originalul.

Nou concept rezidential compus din 8 case de tip duplex sau cuplate, in Domnesti - Teghes

Direct dezvoltator, comision 0%

Preturile incep de la 85.000 Euro + 5% TVA, la 114.900 Euro + 5% TVA

Ansamblul de case de tip duplex si cuplate este localizat in Domnesti, Teghes, intr-o zona linistita inconjurata de case. Complexul rezidential este format din 8 case, cu diverse compartimentari si suprafete construite . Casele au o compartimentare bine gandita cu functiuni complete si atent proiectata pentru a oferi un maxim de confort viitorilor proprietari. Casele sunt realizate intr-un stil modern minimalist, cu o arhitectura deosebita si amplasete optim din punct de vedere geografic, tinandu-se cont de punctele cardinale.

 

Ansamblu rezidential cu 8 case Domnestii, Teghes
Ansamblu rezidential cu 8 case Domnestii, Teghes
Ansamblu rezidential cu 8 case Domnestii, Teghes
Ansamblu rezidential cu 8 case Domnestii, Teghes

Cele mai vizionate oferte imobiliare

Inchiriere apartament 3 camere Drumul Taberei, zona Brancusi
tea1512483629.jpg

Chirie/luna: 550 €
Inchiriere apartament cu 3 camere in Drumul Taberei, ANL Brancusi/Valea Oltului, confort 1, semidecomandat, cu suprafata total utila de 101 mp, situat la etajul 5/6, intr-un bloc construit in 2007....
Inchiriere apartament 2 camere, zona Materna, Drumul Taberei
tea1477928601.jpg

Chirie/luna: 260 €
Inchiriere apartament cu 2 camere in zona Materna, Drumul Taberei, confort 1, decomandat, 52 mp, etaj 4, intr-o cladire P+10 etaje, Bloc cu 2 lifturi.Apartamentul a fost recent amenajat cu gresie, ...
Inchiriere apartament 4 camere, Drumul Taberei, zona Drumetului
tea1511264715.jpg

Chirie/luna: 550 €
Inchiriere apartament 4 camere, Drumul Taberei, zona Drumetului, confort 1, semidecomandat, etaj P/4, cu suprafata utila de 80 mp, totala (cu balcon) de 87 mp, bloc din caramida de tip F, construi...
Vanzare garsoniera in cartierul Brancusi Drumul Taberei
tea1528799511.jpg

Pret: 48.000 €
Garsoniera de vanzare in Drumul Taberei, zona Brancusi, confort 1 lux, decomandat, suprafata utila 36 mp + 5 mp balcon, etajul 4 din 10, intr-un bloc nou, finalizat in 2017, in Ansamblul Ideal Resi...
Apartament 2 camere, Afi Cotroceni, Vasile Milea
tea1575544833.jpg

Chirie/luna: 400 €
Inchiriere apartament cu 2 camere, in zona Afi Cotroceni, Vasile Milea, in bloc tip "Rusesc", confort 1 sporit, decomandat, etaj 1 din 3, bloc construit in 1960.Apartamentul se inchiriaza complet m...
Inchiriere apartament cu 3 camere, Drumul Taberei/Bucla
tea1494503505.jpg

Chirie/luna: 350 €
Inchiriere apartament cu 3 camere, Drumul Taberei/Bucla, confort 1, decomandat, suprafata totala de 67 mp, situat la etajul 4 din 4, intr-un bloc construit in anul 1979. Apartamentul se inchiriaz...
Apartament cu 3 camere de inchiriat, Drumul Taberei, zona Auchan
tea1510159959.jpg

Chirie/luna: 400 €
Apartament cu 3 camere de inchiriat, Drumul Taberei, zona Auchan, confort 1, decomandat, etaj 8/10,  suprafata total utila 65 mp.Este situtat la 1 min de Auchan, 4 min de Carrefour, 2 min de Parcul...
Apartament cu 2 camere in Drumul Taberei, Afi Cotroceni
tea1596528572.jpg

Pret: 69.500 €
Apartament cu 2 camere in Drumul Taberei, zona Afi Cotroceni,  intr-un bloc de tip Z (special) cu 2 lifturi, confort 1, circular, situat la etajul 8, intr-un bloc cu regim de inaltime P+9,  constru...
Inchiriere garsoniera, Militari, Politehnica
tea1575553265.jpg

Chirie/luna: 290 €
Inchiriere garsoniera open space, in Militari, zona Politehnica, in Quadra Place Residence, confort 1, suprafata utila totala de 42 mp, situata la etajul 2, intr-un bloc mixt construit in 2011. Blo...
Apartament 3 camere, decomandat, Plaza - Afi Cotroceni
tea1550071684.jpg

Pret: 78.000 €
Apartament cu 3 camere, decomandat, situat pe Bulevardul Timișoara, între Afi Palace Cotroceni, Mall Plaza România și Terra Park, renovat, modernizat, mobilat si utilat, confort I,  poziționa...