CRD Property Broker

Agentie imobiliara

Cautare dupa Nume,

zona,etc.

Pret de la € la €

Cautare avansata

ORDONANTA REP. NR. 36 DIN 01/30/2002 ( REPUBLICATA IN TEMEIUL ART. II DIN LEGEA 522/2002 PENTRU APROBAREA O.G. 36/2002 PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, DANDU-SE TEXTELOR O NOUA NUMEROTARE. O.G. 36/2002 A FOST PUBLICATA IN M.OF. 92 DIN 2 FEBRUARIE 2002, RECTIFICATA IN M.OF. 145 DIN 26 FEBRUARIE 2002, SI A FOST APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA 522/2002, PUBLICATA IN M.OF. 602 DIN 14 AUGUST 2002)

O.G. 36/2002 a fost publicata in M.Of. 92 din 2 februarie 2002, rectificata in M.Of. 145 din 26 februarie 2002, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea 522/2002, publicata in M.Of. 602 din 14 august 2002.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.
(1) Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si sunt reglementate prin prezenta ordonanta.
(2) Informatiile referitoare la impozitele si taxele locale sunt de interes public, autoritatile administratiei publice locale avand obligatia sa asigure accesul liber si neingradit la acestea.

Art. 2.
Resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura de la bugetele locale, in conditiile legii.

Art. 3.
(1) Persoanele fizice si persoanele juridice, denumite in continuare contribuabili, datoreaza impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta.
(2) Sunt asimilati persoanelor fizice, in sensul prezentei ordonante, contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera.
(3) Prin persoane juridice, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele entitati reprezentate de persoanele fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati, precum:
a) comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de Codul comercial, inclusiv unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum si cele ale organizatiilor politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor, cultelor religioase si altora asemenea, cu exceptia celor mentionate la alin. (2);
b) cultele religioase si unitatile locale ale acestora, cu personalitate juridica.
(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, in sensul prezentei ordonante, si sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice sau juridice straine, si altele asemenea.
(5) Sunt exceptate institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

CAPITOLUL II - Impozitul pe cladiri

Art. 4.
(1) Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.
(2) In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a contribuabililor, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre cei care le au in administrare sau in folosinta.
(3) In sensul prezentei ordonante, prin cladire se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.
(4) Pentru stabilirea impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei cladiri se are in vedere suprafata construita desfasurata care se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, cu exceptia mansardelor, precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite.

Art. 5.
(1) Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% in mediu urban si de 0,1% in mediul rural asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa 1.
(2) In cazul contribuabililor mentionati la alin. (1), care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu.
(3) Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.
(4) Contribuabilii care intra sub incidenta alin. (2) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, precum si la cele in a caror raza teritoriala sunt situate cladirile respective.
(5) Modelul declaratiei speciale mentionate la alin. (4) se aproba prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.

Art. 6.
(1) Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 3 alin. (3), se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cota impozitului pe cladiri este intre 3% si 5%, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.
(3) Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti si inscrise in contract si se datoreaza de catre proprietar.
(4) Incepand cu data transferului de proprietate catre beneficiar a cladirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determina prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (2), pana la data primei reevaluari inregistrate in contabilitate.

Art. 7.
(1) La determinarea impozitului pe cladiri, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 3 alin. (3), se au in vedere atat cladirile aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau in conservare.
(2) Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse in continuare impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii de inventar inregistrate in contabilitate.

Art. 8.
Cladirile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite. Impozitul se calculeaza proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

Art. 9.
(1) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru situatiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a cladirilor, precum si de transfer al dreptului de proprietate ori locatiune asupra cladirilor, dupa caz, se face cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs una dintre aceste situatii.
Scaderea se acorda proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii, precum si cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
(2) Lista cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului pe cladiri este redata in anexa 2.
(3) Avizarea de catre consiliile locale a constructiilor speciale prevazute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa 2 se va face anual, in cursul lunii noiembrie, si se aplica in anul fiscal urmator.

Art. 10.
Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili, in conditiile prezentei ordonante, si se plateste trimestrial in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

CAPITOLUL III - Impozitul si taxa pe teren

Art. 11.
Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in municipii, orase si comune, in intravilanul sau in extravilanul localitatilor datoreaza impozit pe teren.

Art. 12.
(1) Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in intravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si zone, iar in extravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone, potrivit anexei 3 si, respectiv, anexei 4.
(2) In cazurile in care terenurile situate in intravilanul localitatilor sunt inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei 4.

Art. 13.
Incadrarea terenurilor pe zone si pe categorii de folosinta, in intravilan si extravilan, se face de catre consiliile locale, in functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole ori cadastrale.

Art. 14.
(1) Pentru terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul terenurilor a caror incadrare se modifica in cursul anului fiscal.

Art. 15.
In situatia in care in cursul anului se modifica rangul localitatii, impozitul pe teren se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

Art. 16.
(1) Impozitul pe teren nu se aplica asupra terenurilor pentru care se plateste taxa pe teren datorata potrivit art. 17 din prezenta ordonanta.
(2) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile care corespund dispozitiilor legale in vigoare, se face cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs acea situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
(3) Lista cuprinzand terenurile pentru care nu se datoreaza impozitul si taxa este redata in anexa 5.

Art. 17.
Pentru terenurile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome, a societatilor comerciale si a altor persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, acestea datoreaza taxa pe teren, care se stabileste in aceleasi conditii ca si impozitul pe teren prevazut la art. 12.

Art. 18.
(1) Pentru terenurile ocupate de drumuri si cai ferate contribuabilii prevazuti la art. 17 datoreaza taxa pe teren ce se stabileste anual, in lei/km, diferentiata dupa cum urmeaza:
a) pentru drumuri 200.000 lei/km;
b) pentru cai ferate normale 390.000 lei/km;
c) pentru cai ferate inguste 200.000 lei/km.
(2) Taxa se datoreaza numai pentru liniile ferate si drumurile pana la accesul in incinta unitatii.

Art. 19.
Unitatile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevazuta la art. 17 si 18.

Art. 20.
Impozitul si taxa pe teren se stabilesc, se modifica si se incaseaza potrivit prevederilor art. 8-10.

CAPITOLUL IV - Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 21.
(1) Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din acestia, conform anexei 6 lit. A pct. I.
(2) Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, precum si pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevazuta in anexa 6 lit. A pct. II si III.
(3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta in anexa 6 lit. A pct. II si III se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 60% la bugetul local si, respectiv, de 40% la bugetul judetean. Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucuresti.
(4) Pentru remorci, semiremorci si rulote taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora, conform anexei 6 lit. B.
(5) Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora.

Art. 22.
Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumparare sau cu alte documente legale din care sa rezulte acestea.

Art. 23.
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei 6 lit. C.
(2) Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

Art. 24.
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele autoritatilor la care sunt inmatriculate, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.
(2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datoreaza de catre proprietar.

Art. 25.
Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere depuse in conditiile prezentei ordonante.

Art. 26.
(1) Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun in regim urban si suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.
(2) Transportul de calatori in comun in regim urban si suburban se refera si la cel care parcurge o distanta in afara localitatii, daca se practica tarife stabilite in conditiile transportului in comun.

Art. 27.
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.
(2) Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.
(3) Persoanele fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

CAPITOLUL V - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Art. 28.
Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor contribuabilii datoreaza taxe diferentiate, conform anexei 7.

Art. 29.
(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii de proiect declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, in conformitate cu proiectul prezentat.
(2) La terminarea lucrarilor beneficiarii autorizatiei de construire, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligati sa declare structurilor specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale autoritatilor administratiei publice locale valoarea reala a lucrarilor, in vederea regularizarii taxei pentru autorizatia de construire.
(3) Structurile specializate mentionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizatia de construire pe baza valorii reale a lucrarilor declarate de catre solicitant, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire.
(4) Pentru persoanele fizice, in cazul in care valoarea lucrarilor declarate de catre solicitant este mai mica decat valoarea determinata potrivit anexei 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.

Art. 30.
(1) Cuantumul taxelor prevazute in anexa 7 se stabileste intre aceste limite de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz.
(2) Taxele prevazute la acest capitol se platesc prealabil eliberarii sau vizarii, dupa caz, a certificatelor, avizelor si autorizatiilor.
(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local si de 50% la bugetul judetean.
(4) Pentru municipiul Bucuresti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucuresti sau ale sectoarelor acestuia, dupa caz, potrivit atributiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare.
(5) Dovada platii taxei se pastreaza la structura specializata a autoritatii administratiei publice locale care a eliberat documentele respective.

CAPITOLUL VI - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Art. 31.
(1) Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale pe raza carora se efectueaza publicitatea o taxa de reclama si publicitate care poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
(2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datoreaza o taxa care poate fi cuprinsa intre 65.000 lei/an/m2 si 130.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2.
(3) Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala se stabileste in functie de dimensiune si poate fi cuprinsa intre 120.000 lei/an/m2 si 200.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2.
(4) Cota procentuala si cuantumul taxei prevazut in suma fixa se stabilesc de catre consiliile locale in a caror raza teritoriala se realizeaza publicitatea, in limitele prevazute mai sus.

Art. 32.
(1) Taxa datorata potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) se plateste lunar de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se realizeaza serviciul, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pe toata perioada desfasurarii contractului, incepand cu luna in care taxa a devenit exigibila.
(2) Taxa devine exigibila la data intrarii in vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclama si publicitate.
(3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate datorata potrivit art. 31 alin. (2) se plateste anticipat de catre beneficiarul publicitatii, proportional cu numarul de luni de utilizare, la bugetul local al unitatii administrativteritoriale pe a carei raza este expus afisul publicitar. In situatiile in care mijloacele de reclama si publicitate au o durata mai mare de un an, taxa se plateste pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
(4) Contribuabilii care datoreaza taxa potrivit art. 31 alin. (3) au obligatia sa o achite trimestrial la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.
(5) Institutiile publice nu datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.
(6) Taxa prevazuta la art. 31 alin. (3) nu se datoreaza pentru panourile de identificare si avertizare a instalatiilor energetice.

CAPITOLUL VII - Impozitul pe spectacole

Art. 33.
(1) Contribuabilii care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, denumite in continuare spectacole, datoreaza impozit pe spectacole, calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor sau in suma fixa pe metru patrat, in functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul, mai putin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii.
(2) Institutiile publice nu datoreaza impozitul pe spectacole.

Art. 34.
Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea urmatoarelor cote:
a) 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;
b) 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional.

Art. 35.
(1) Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, dupa cum urmeaza:
a) in cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la 1.000 lei/m2/zi;
b) in cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la 2.000 lei/m2/zi.
(2) Cuantumul impozitului se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza administrativ-teritoriala se realizeaza activitatile artistice si distractive, in limitele prevazute la alin. (1).
(3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate la alin. (1) se aplica coeficientii de corectie mentionati la nota din anexa 4.

Art. 36.
(1) Platitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestarile prevazute la art. 34, au obligatia de a inregistra abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au sediul si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor si la locul de desfasurare a spectacolelor.
(2) Pentru spectacolele organizate in deplasare sau in turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolele.

Art. 37.
Platitorii de impozit pe spectacole, pentru activitatile prevazute la art. 35, au obligatia sa depuna o declaratie care va contine suprafata incintei, precum si zilele in care se desfasoara spectacolele, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.

Art. 38.
(1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se desfasoara spectacolul.
(2) Platitorii de impozit pe spectacole raspund de exactitatea calculului si de varsarea la timp a impozitului.

Art. 39.
Pentru sumele cedate in scopuri umanitare, pe baza de contract, din incasarile obtinute din spectacole nu se datoreaza impozit.

Art. 40.
Platitorii impozitului pe spectacole au obligatia sa tina evidenta acestuia si sa depuna lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta platitorul isi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaratia prevazuta la art. 37, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.

Art. 41.
Tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotarare a Guvernului la initiativa Ministerului Administratiei Publice, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Tineretului si Sportului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 42.
Platitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligati:
a) sa respecte normele tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole;
b) sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele incasate si sa nu practice tarife mai mari decat cele inscrise pe bilete;
c) sa puna la dispozitie organelor de control documentele care atesta calculul si plata impozitului pe spectacole.

Art. 43.
(1) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei
(2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se va actualiza in conditiile prezentei ordonante.
(3) Sanctiunea se aplica platitorilor de impozit pe spectacole.

Art. 44.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 43 se fac de catre primar si imputernicitii acestuia, precum si de catre persoanele imputernicite in acest scop din cadrul Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Tineretului si Sportului.


CAPITOLUL VIII - Taxa hoteliera

Art. 45.
(1) Pentru sederea in municipii, orase sau comune consiliile locale pot hotari instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.
(2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale intre 0,5% si 5%, aplicata la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere.

Art. 46.
Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate, si se varsa la bugetul local in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.

Art. 47.
In cazul in care taxa hoteliera este inclusa in chitanta sau in costul biletului de odihna si tratament, persoanele juridice prevazute la art. 46 vor varsa la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale suma incasata cu acest titlu, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna si tratamen , in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.

CAPITOLUL IX - Alte taxe locale

Art. 48.
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe zilnice cuprinse intre 1.000 lei si 100.000 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice.
(2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse intre limitele prevazute la alin. (1), pentru detinerea in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de catre consiliile locale.
(3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevazute in anexa 8, in suma fixa, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse intre 26.000 lei/an si 260.000 lei/an.
(4) Sumele provenite din taxele prevazute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale si se platesc anticipat.
(5) Pentru stabilirea taxelor locale mentionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea in vedere criteriile prevazute in normele metodologice mentionate la art. 76 din prezenta ordonanta.

CAPITOLUL X - Facilitati fiscale

Art. 49.
(1) Pentru locuinta de domiciliu, precum si pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta in timpul anului hotarari privind reducerea sau scutirea de impozit pe cladiri si de impozit pe teren, stabilite in sarcina persoanelor fizice, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I si II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile in care intr-un an persoanele fizice beneficiaza numai de indemnizatii de somaj si/sau ajutor social si alocatie de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe cladiri si de impozit pe teren.
(3) Sunt scutiti de taxa hoteliera persoanele cu handicap de gradul I si II, pensionarii, elevii, studentii si militarii in termen.
(4) Procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin. (2), se stabileste prin hotarare a consiliului local.
(5) In cazul calamitatilor naturale consiliile locale pot adopta hotarari privind scutirea de impozite si taxe locale, stabilite in sarcina contribuabililor prevazuti la art. 3.
(6) Scutirea sau reducerea se acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului si opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza atesta situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (5).
(7) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Art. 50.
Persoanele fizice, veterani de razboi, si cele prevazute la art. 1 din Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute in O.G. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta.

Art. 51.
Persoanele fizice, vaduve de razboi si vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi, sunt scutite de impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si de taxa hoteliera.

Art. 52.
Prevederile art. 6 si ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent acestora, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat si mototricicluri, se mentin si in conditiile prezentei ordonante.

Art. 53.
Scutirile prevazute la art. 50-52 se acorda in proportie de 100% persoanelor fizice mentionate pentru bunurile proprii si pentru bunurile comune sotilor.

Art. 54.
(1) Scutirea de impozite si taxe locale se acorda pe baza cererii beneficiarilor, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.
(2) In cazul impozitului pe cladiri si al impozitului pe teren scutirea se acorda numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.

Art. 55.
(1) Sunt scutite de impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta fundatiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a intemeia, intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural.
(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor si taxelor locale fundatiile si asociatiile cu caracter umanitar care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.

Art. 56.
Societatile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, in proportie de 50%, numai pentru cladirile destinate acestei activitati.

Art. 57.
Sunt scutite de impozitul pe cladiri in proportie de 50% pe o perioada de 5 ani de la punerea in functiune obiectivele nou-construite ce apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti.


Art. 58.
Consiliile locale pot hotari scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investitiei efectuate potrivit Legii 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la inceperea lucrarilor.

Art. 59.
(1) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiti de plata impozitului pe cladiri timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) pentru locuintele noi, in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru cladirile realizate pe baza de credite, in conditiile O.G. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul instrainarii cladirilor prevazute la alin. (1), noii proprietari nu mai beneficiaza de aceste scutiri.
(3) Sunt scutiti de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrazile si tronsoanele de cale ferata concesionate, in conditiile O.G. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatie terestre - autostrazi si cai ferate, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Persoanele fizice care au domiciliul si care locuiesc efectiv in localitatile prevazute in hotararile Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni, cu modificarile ulterioare, si nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare, beneficiaza de reducere cu 50% a impozitelor si taxelor locale, in conditiile O.G. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata.

Art. 60.
Prin hotarare a Guvernului se pot stabili si alte situatii pentru care se acorda facilitati fiscale.

CAPITOLUL XI - Dispozitii comune

Art. 61.
(1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror alte venituri proprii ale bugetelor locale, solutionarea obiectiilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea acestor venituri, precum si executarea creantelor bugetare locale se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, dupa caz, in functie de atributiile specifice, potrivit legii.
(2) Taxele cuvenite bugetelor locale in conditiile art. 74 sunt asimilate impozitelor si taxelor locale.

Art. 62.
(1) Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, in vederea determinarii valorilor impozabile, precum si a impozitelor sau taxelor aferente.
(2) Verificarea datelor inscrise in declaratia de impunere se face prin confruntare cu cele existente in registrele agricole sau in orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum si cu cele din evidenta contabila a contribuabililor, dupa caz.
(3) In cazurile contribuabililor care nu depun declaratia de impunere potrivit dispozitiilor legale, impozitul pe cladiri se poate stabili din oficiu pe baza evidentelor prevazute la alin. (2).
(4) Pentru mijloacele de transport declaratiile se depun, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz.
(5) Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile.
(6) Contribuabilii, persoane juridice, calculeaza impozitul sau taxa datorata anual si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala se afla cladirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz.

Art. 63.
Sunt supuse impozitului pe cladiri, in conditiile prezentei ordonante, si acele cladiri care au fost executate fara autorizatie de constructie. Instiintarea de plata nu are elementele constitutive ale autorizatiei de constructie si nici pe cele ale titlului de proprietate.

Art. 64.
Membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplina, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum si mostenitorii aflati in indiviziune raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile prevazute de prezenta ordonanta.


Art. 65.
(1) Contribuabilii, persoane fizice si juridice straine, platesc impozitele si taxele locale, majorarile aferente si amenzile contraventionale, stabilite potrivit prezentei ordonante, in lei.
(2) Plata obligatiilor prevazute la alin. (1) este in sarcina persoanelor fizice sau juridice straine si se achita de catre acestea sau de catre reprezentantul lor autorizat.

Art. 66.
Impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care contribuabilii isi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau in care se afla situate bunurile impozabile ori taxabile, dupa caz.

Art. 67.
Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe, precum si valorile impozabile, prevazute in anexele 1, 3, 4, 6 si 7, se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei Publice, in luna aprilie a fiecarui an, pe baza ratei inflatiei prognozate pentru anul urmator, in cazul in care cresterea acesteia depaseste 5%.

Art. 68.
Dispozitiile prezentei ordonante se aplica si persoanelor fizice si juridice straine, in masura in care, prin conventii sau alte acorduri internationale la care Romania este parte ori pe baza de reciprocitate, nu se stabileste altfel.

Art. 69.
Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 70.
(1) Constituie contraventii la prezenta ordonanta urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 si la art. 62 alin. (1), (4)-(6);
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 si la art. 62 alin. (1), (4)-(6).
(2) Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoanele imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.
(4) In cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (2) se majoreaza cu 300%.
(5) Limitele amenzilor prevazute la art. 43 si la alin. (1) si (2) din prezentul articol se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(6) Contraventiilor prevazute la art. 43 si la alin. (1) si (2) din prezentul articol li se aplica dispozitiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*), cu exceptia art. 28.

Art. 71.
(1) Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se datoreaza majorari de intarziere, conform dispozitiilor legale.
(2) In cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, dupa caz, se face fara majorari de intarziere in ziua lucratoare imediat urmatoare.
(3) In situatiile in care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaratiei ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, dupa caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea.
(4) Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 5 ani.
(5) La diferentele de impozit sau de taxe stabilite se calculeaza majorari de intarziere de la data cand impozitulsau taxa era datorata.
(6) Functionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta raspunde civil, in limita majorarilor de intarziere calculate.
(7) Majorarile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare impozitului sau taxei la care se refera.

Art. 72.
In functie de conditiile locale specifice zonei, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot majora anual cu pana la 50% impozitele si taxele locale prevazute de prezenta ordonanta.

Art. 73.
(1) Consiliile locale si consiliile judetene adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale,intre limitele si in conditiile prezentei ordonante, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.
(2) Impozitele si taxele locale se calculeaza prin rotunjire, in sensul ca fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 500 lei se majoreaza la 1.000 lei.
(3) Primarii si presedintii consiliilor judetene sunt obligati sa asigure publicitatea hotararilor mentionate la alin. (1), in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 74.
(1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale urmatoarele resurse banesti:
a) penalitatile de intarziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca exceptie de la dispozitiile art. 131 alin. (3) din O.G. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;

*) O.G. 2/2001 a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea 180/2002, publicata in M.Of. 268 din 22 aprilie 2002.

b) taxele judiciare de timbru prevazute de Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, iar actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala a acestor taxe se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta;
c) taxele de timbru prevazute de O.G. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, cu modificarile si completarile ulterioare, iar actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala a acestor taxe se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta;
d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la cap. V din anexa la Legea 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
Procedurile privind actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala pentru taxele mentionate la cap. I-IV, precum si la cap. V din anexa la aceasta lege se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta.
(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale se vor detalia procedurile mentionate la alin. (1), precum si cele specifice preluarii la bugetele locale a acestor resurse financiare.

CAPITOLUL XII - Dispozitii tranzitorii

Art. 75.
In fiecare an, pana la data de 15 mai, autoritatile administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonante, astfel incat proiectele bugetelor locale depuse in conditiile Legii 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sa cuprinda toate veniturile proprii ale acestora.

Art. 76.
In termen de 30 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice, dupa consultarea cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.

Art. 77.
In anul 2002, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, consiliile locale si consiliile judetene vor revizui si vor adopta hotararile privind impozitele si taxele locale aferente anului 2003.

Art. 78.
Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003, cu exceptia celor ale art. 9 alin. (3), ale art. 72, 73, 75 si 76, care se aduc la indeplinire la termenele prevazute, in anul 2002, precum si ale dispozitiilor art. 30 alin. (3) si ale cap. VII, care se pun in executare incepand cu data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 79.
Pe data aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante se abroga urmatoarele acte normative:
a) Legea 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, publicata in M.Of. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale;
b) Ordinul ministrului finantelor nr. 113/1994 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, publicat in M.Of. 45 din 21 februarie 1994;
c) Legea 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, publicata in M.Of. 140 din 2 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) H.G. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, publicata in M.Of. 254 din 9 septembrie 1994;
e) H.G. 507/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la asezarea si urmarirea impozitului, publicata in M.Of. 262 din 19 septembrie 1994;
f) O.U.G. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicata in M.Of. 153 din 14 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Legea 147/1998 privind impozitul pe spectacole, publicata in M.Of. 262 din 14 iulie 1998;
h) Legea 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in M.Of. 273 din 22 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) H.G. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzatoare, precum si a Normelor privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, publicata in M.Of. 408 din 27 octombrie 1998;
j) pct. 2 al cap. I din anexa la Legea 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in M.Of. 321 din 6 iulie 1999;
k) art. 6 alin. (15) si art. 32 alin. (3) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in M.Of. 3 din 13 ianuarie 1997, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea 453/2001, publicata in M.Of. 431 din1 august 2001;
l) Ordinul comun al ministrului finantelor si al secretarului de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat in M.Of. 482 si 482 bis din 5 octombrie 1999;
m) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante.

Art. 80.
Anexele 1-8 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

ANEXA 1
VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata*) la cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice

Nr. crt.
Felul cladirilor si al altor constructii impozabile
Valoarea impozabila**) (lei/m2)

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire [conditii cumulative***)]
Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire

1. Cladiri:
a) cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale / 5.300.000 3.100.000
b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare / 1.400.000 900.000
2. Constructii anexe, situate in afara corpului principal al cladirii:
a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton sau din alte materiale asemanatoare / 900.000 800.000
b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci etc. / 500.000 300.000
3. Pentru locuinte situate la subsol, demisol sau la mansarda
Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri
4. Pentru spatiile cu alta destinatie, situate in subsolul sau demisolul cladirilor
Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

*) Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.
**) Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:
a) inainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;
b) intre anii 1951 si 1977 inclusiv, reducere 5%.
***) In cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/m2, prevazute in col. 3.

NOTA:
1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, la nivelurile mentionate in prezenta anexa se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:

Zona in cadrul localitatii
Rangul localitatii
0 / I / II / III / IV / V

A / 1,30 / 1,25 / 1,20 / 1,15 / 1,10 / 1,05
B / 1,25 / 1,20 / 1,15 / 1,10 / 1,05 / 1,00
C / 1,20 / 1,15 / 1,10 / 1,05 / 1,00 / 0,95
D / 1,15 / 1,10 / 1,05 / 1,00 / 0,95 / 0,90

2. Zonele A, B, C si D din prezenta anexa corespund zonelor A, B, C si D din anexa 3 la prezenta ordonanta.
3. Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie mentionati la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10.

ANEXA 2

LISTA
cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului

1. Cladirile institutiilor publice, precum si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice
2. Cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologie, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
3. Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege, si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
4. Cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
5. Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si cele din domeniul privat al statului si administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din H.G. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"*), cu modificarile ulterioare
6. Constructii si amenajari funerare din cimitire
7. Constructii speciale:
(1) sonde de titei, gaze, sare;
(2) platforme de foraj marin;
(3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, statii de transformare si de conexiuni, precum si cladirile si constructiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, retele aeriene de transport si distribuire a energiei electrice, precum si stalpii aferenti acestora, cabluri subterane de transport si distributie, instalatii electrice de forta;
(4) canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene realizate pe suport propriu;
(5) cai de rulare;
(6) galerii, planuri inclinate subterane si rampe de put;
(7) puturi de mina;
(8) cosuri de fum;
(9) turnuri de racire;
(10) baraje si constructii accesorii;
(11) diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;
(12) constructii hidrometrice, oceanografice si hidrometeorologice;
(13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;
(14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, conducte de termoficare si retele de canalizare;
(15) terasamente;
(16) cheiuri;
(17) platforma betonata;
(18) imprejmuiri;
(19) instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;
(20) altele de natura similara stabilite prin hotarare a consiliului local.
Prin constructii speciale, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele constructii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfasurarii unei activitati.
*) H.G. 854/2000 a fost abrogata prin H.G. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in M.Of. 391 din 7 iunie 2002.

ANEXA 3

IMPOZITUL
pe terenurile situate in intravilan

- lei/m2 -
Zona in cadrul localitatii
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
0 / I / II / III / IV / V

A / 5.900 / 4.900 / 4.300 / 3.700 / 500 / 400
B / 4.900 / 3.700 / 3.000 / 2.500 / 400 / 300
C / 3.700 / 2.500 / 1.900 / 1.200 / 300 / 200
D / 2.500 / 1.200 / 1.000 / 700 / 200 / 100

ANEXA 4
IMPOZITUL
pe terenurile situate in extravilan

- lei/m2 -
Nr. crt.
Categoria de folosinta
Zona: Zona I / Zona a II-a / Zona a III-a / Zona a IV-a

1. Terenuri cu constructii*) 10 9 8 7
2. Arabil 15 12 10 8
3. Pasuni 12 10 8 6
4. Fanete 12 10 8 6
5. Vii 25 20 15 10
6. Livezi 30 25 20 15
7. Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 15 12 10 8
8. Terenuri cu ape 8 6 4 x
9. Drumuri si cai ferate x x x x
10. Terenuri neproductive x x x x

*) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor.

NOTA:
Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferentiat pe ranguri de localitati, potrivit art. 12 din prezenta ordonanta, tinandu-se seama de ierarhizarea localitatilor urbane si rurale pe ranguri, reglementata prin Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, publicata in M.Of. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:
a) localitati urbane de rangul 0 ... 8,00
b) localitati urbane de rangul I ... 5,00
c) localitati urbane de rangul II ... 4,00
d) localitati urbane de rangul III ... 3,00
e) localitati rurale de rangul IV ... 1,10
f) localitati rurale de rangul V ... 1,00.

ANEXA 5
TERENURILE
pentru care nu se datoreaza impozitul si taxa pe teren

A. Nu se datoreaza impozit pe teren pentru:
1. terenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora;
2. terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si unitatilor locale ale acestora cu personalitate juridica;
3. terenurile cimitirelor;
4. terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar autorizate provizoriu sau acreditate;
5. terenurile aflate in proprietatea, administrarea sau in folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. terenurile aflate in situatiile prevazute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. terenurile aferente cladirilor institutiilor publice, precum si cladirilor care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.

B. Nu se datoreaza taxa pe teren pentru:
1. terenurile aflate in administrarea sau in folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii 72/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii 189/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite de Legea apelor nr. 107/1996, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului. Incadrarea terenurilor in aceste categorii se face de catre consiliile locale, prin hotarare;
3. terenurile aflate in situatiile prevazute la art. 85 din Legea 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. terenurile aferente cladirilor prevazute la pct. 5 din anexa 2 la prezenta ordonanta.

ANEXA 6
TAXA
asupra mijloacelor de transport

A.I. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica:

Tipul mijlocului de transport / - lei/an/500 cm3 sau fractiune

a) autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2.000 cm3 inclusiv 58.000
b) autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2.000 cm372.000
c) autobuze, autocare, microbuze 117.000
d) autovehicule de pana la 12 tone inclusiv 126.000
e) tractoare inmatriculate 78.000
f) motociclete, motorete si scutere 29.000
Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

ANEXA 7
TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

A. In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicita:
1.1. In mediul urban:

Suprafata / Taxa
- lei -
a) pana la 150 m2 inclusiv 25.000-35.000
b) intre 151 si 250 m2 inclusiv 37.000-47.000
c) intre 251 si 500 m2 inclusiv 48.000-60.000
d) intre 501 si 750 m2 inclusiv 61.000-72.000
e) intre 751 si 1.000 m2 inclusiv 73.000-85.000
f) peste 1.000 m2 85.000+130 lei/m2
pentru ceea ce depaseste suprafata de 1.000 m2

1.2. In mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban.
2. (1) Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora. Pentru cladirile cu destinatie de locuinta si anexe gospodaresti taxele se reduc cu 50%.
(2) Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrarile de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.
3. Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari taxa datorata pentru fiecare m2 este cuprinsa intre 37.000 lei si 48.000 lei.
4. Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile - organizare de santier -, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor.
5. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri taxa datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.
6. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor taxa datorata este de 48.000 lei pentru fiecare m2.
7. Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita a cladirii supuse demolarii.
8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale.
9. Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu taxa datorata este cuprinsa intre 48.000 lei si 73.000 lei pentru fiecare instalatie.
10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene, taxa datorata este cuprinsa intre 100.000 lei si 364.000 lei.
11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa taxa datorata este cuprinsa intre 48.000 lei si 61.000 lei.

B. Pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decat cele prevazute la lit. A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora se datoreaza urmatoarele taxe:
1. Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:
Activitati lucrative - lei -
a) pentru meseriasi si carausi 50.000-75.000
b) pentru cazane de fabricat rachiu 75.000-130.000
c) pentru liber-profesionisti 130.000-200.000
d) pentru mori, prese de ulei si darace 200.000-400.000
e) pentru activitati de proiectare 500.000-1.000.000
f) pentru alte activitati neprevazute mai sus 400.000-1.000.000
2. Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, intre 83.000 lei si 121.000 lei.
3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:
- lei -
a1) la scara 1:500 240.000
a2) la scara 1:1.000 360.000
a3) la scara 1:2.000 480.000
4. Pentru eliberarea certificatului de producator, intre 50.000 lei si 500.000 lei, iar pentru viza trimestriala a acestuia, intre 25.000 lei si 100.000 lei.


Aceasta reproducere este conforma cu originalul.

Nou concept rezidential compus din 8 case de tip duplex sau cuplate, in Domnesti - Teghes

Direct dezvoltator, comision 0%

Preturile incep de la 85.000 Euro + 5% TVA, la 114.900 Euro + 5% TVA

Ansamblul de case de tip duplex si cuplate este localizat in Domnesti, Teghes, intr-o zona linistita inconjurata de case. Complexul rezidential este format din 8 case, cu diverse compartimentari si suprafete construite . Casele au o compartimentare bine gandita cu functiuni complete si atent proiectata pentru a oferi un maxim de confort viitorilor proprietari. Casele sunt realizate intr-un stil modern minimalist, cu o arhitectura deosebita si amplasete optim din punct de vedere geografic, tinandu-se cont de punctele cardinale.

 

Ansamblu rezidential cu 8 case Domnestii, Teghes
Ansamblu rezidential cu 8 case Domnestii, Teghes
Ansamblu rezidential cu 8 case Domnestii, Teghes
Ansamblu rezidential cu 8 case Domnestii, Teghes

Cele mai vizionate oferte imobiliare

Inchiriere apartament 3 camere Drumul Taberei, zona Brancusi
tea1512483629.jpg

Chirie/luna: 550 €
Inchiriere apartament cu 3 camere in Drumul Taberei, ANL Brancusi/Valea Oltului, confort 1, semidecomandat, cu suprafata total utila de 101 mp, situat la etajul 5/6, intr-un bloc construit in 2007....
Inchiriere apartament 2 camere, zona Materna, Drumul Taberei
tea1477928601.jpg

Chirie/luna: 260 €
Inchiriere apartament cu 2 camere in zona Materna, Drumul Taberei, confort 1, decomandat, 52 mp, etaj 4, intr-o cladire P+10 etaje, Bloc cu 2 lifturi.Apartamentul a fost recent amenajat cu gresie, ...
Inchiriere apartament 4 camere, Drumul Taberei, zona Drumetului
tea1511264715.jpg

Chirie/luna: 550 €
Inchiriere apartament 4 camere, Drumul Taberei, zona Drumetului, confort 1, semidecomandat, etaj P/4, cu suprafata utila de 80 mp, totala (cu balcon) de 87 mp, bloc din caramida de tip F, construi...
Vanzare garsoniera in cartierul Brancusi Drumul Taberei
tea1528799511.jpg

Pret: 48.000 €
Garsoniera de vanzare in Drumul Taberei, zona Brancusi, confort 1 lux, decomandat, suprafata utila 36 mp + 5 mp balcon, etajul 4 din 10, intr-un bloc nou, finalizat in 2017, in Ansamblul Ideal Resi...
Apartament 2 camere, Afi Cotroceni, Vasile Milea
tea1575544833.jpg

Chirie/luna: 400 €
Inchiriere apartament cu 2 camere, in zona Afi Cotroceni, Vasile Milea, in bloc tip "Rusesc", confort 1 sporit, decomandat, etaj 1 din 3, bloc construit in 1960.Apartamentul se inchiriaza complet m...
Inchiriere apartament cu 3 camere, Drumul Taberei/Bucla
tea1494503505.jpg

Chirie/luna: 350 €
Inchiriere apartament cu 3 camere, Drumul Taberei/Bucla, confort 1, decomandat, suprafata totala de 67 mp, situat la etajul 4 din 4, intr-un bloc construit in anul 1979. Apartamentul se inchiriaz...
Apartament cu 3 camere de inchiriat, Drumul Taberei, zona Auchan
tea1510159959.jpg

Chirie/luna: 400 €
Apartament cu 3 camere de inchiriat, Drumul Taberei, zona Auchan, confort 1, decomandat, etaj 8/10,  suprafata total utila 65 mp.Este situtat la 1 min de Auchan, 4 min de Carrefour, 2 min de Parcul...
Apartament cu 2 camere in Drumul Taberei, Afi Cotroceni
tea1596528572.jpg

Pret: 69.500 €
Apartament cu 2 camere in Drumul Taberei, zona Afi Cotroceni,  intr-un bloc de tip Z (special) cu 2 lifturi, confort 1, circular, situat la etajul 8, intr-un bloc cu regim de inaltime P+9,  constru...
Inchiriere garsoniera, Militari, Politehnica
tea1575553265.jpg

Chirie/luna: 290 €
Inchiriere garsoniera open space, in Militari, zona Politehnica, in Quadra Place Residence, confort 1, suprafata utila totala de 42 mp, situata la etajul 2, intr-un bloc mixt construit in 2011. Blo...
Apartament 3 camere, decomandat, Plaza - Afi Cotroceni
tea1550071684.jpg

Pret: 78.000 €
Apartament cu 3 camere, decomandat, situat pe Bulevardul Timișoara, între Afi Palace Cotroceni, Mall Plaza România și Terra Park, renovat, modernizat, mobilat si utilat, confort I,  poziționa...